پروژه به کارگیری پیل سوختی در تولید انرژی الکتریکی