سیستم های قدرت Glover

کتاب بررسی سیستم های قدرت(en) – گلاور + حل المسائل

کتاب بررسی سیستم های قدرت(en) - گلاور + حل المسائل

یکی از مراجع بسیار مطرح برای واحد درسی بررسی سیستم های قدرت کتاب گلاور(Glover) می باشد که از مزایای خوب آن ویرایش های مجدد می باشد که باعث شده این کتاب در عین کامل بودن به روز نیز باشد.

[ادامه مطلب]