جزوه فارس موتورهای خطی

کتاب موتورهای خطی

کتاب-موتورهای-خطی

برای شما کتابچه ای مناسب در مورد موتورهای خطی آماده کرده ایم که خواندن آن خالی از لطف نیست. “ماشين هاي نيرو ، ماشينهاي با زمان کارکرد کوتاه مدت مي باشند که اساسًا درحالت سکون با سرعتهاي خيلي پائين کار م يکنند . و در مقايسه با کارکرد و پاسخ کلي مسئله، راندمان چندان مهم نم يباشد. ماشين هاي توان اغل ب در سرعتهاي متوسط يا بالا کار م يکنند و ماشين هاي بازمان کارکرد پيوسته مي باشند . اين گونه ماشين ها در اندازه هاي کوچک خيلي مفيد م يباشند. ماشين هاي انرژي ماشين هائي هستند با زمان کارکرد کوتاه و به عنوان شتاب دهنده کاربرد پيدا کرده اند.موتورهاي خطي لزوما بهترين انتخاب براي هرکاري که داراي حرکت خطي است، نمي باشند از دلايل اين امر ميتوان موارد زير را برشمرد: [ادامه مطلب]