تغییر تیر اتکایی

کتاب اصول کار بر روی خطوط برق دار

کتاب اصول کار بر روی خطوط برق دار

چالشی ترین شغل نه تنها در حوزه برق بلکه در جهان کار بروی خطوط گرم (خطوط متصل به شبکه برق) می باشد و هرساله بنابر گزارش های بین المللی در این شغل خطرناک بیش از 150 نفر کشته می شوند. (البته هر ساله 46 نفر بخاطر گرفتن عکس سلفی از میان ما می روند!)

[ادامه مطلب]