مهاجرت از نوع کاری و کاملا رایگان!

می‌دونستی با PLC به‌راحتی می‌تونی مهاجرت کنی!

نتایج + آموزش

پخش بار نیوتون رافسون در متلب

پخش بار نیوتون رافسون در متلب

با توجه به پیشرفت نرم افزارها، پخش بار یک سیستم چند باسه را می توان با نرم افزارهای متعددی نظیر: دیگسایلنت، ای تپ، متلب و … انجام داد و در تمام آنها نیز شاهد دقت بسیار بالا هستیم.

با توجه به اهمیت پخش بار، امروز برآن شدیم تا برای شما عزیزان یک پروژه پخش بار را جهت استفاده قرار دهیم.

در ابتدا اجازه دهید انواع روش های گرفتن پخش بار را به صورت تئوری برایتان مرور نماییم؛

روش های محاسبه پخش بار

 • روش گوس سایدل
 • روش نیوتن رافسون
 • روش Decoupled
 • روش Fast Decoupled
 • روش پخش بار DC

روش گوس سایدل

گاوس سایدل (Gauss–Seidel method) در جبر خطی عددی، روش تکراری است که برای حل دستگاه معادلات خطی استفاده می‌شود. نام این روش از روی ریاضی‌دانان آلمانی کارل فریدریش گاوس و فیلیپ لودویگ ون سایدل نهاده شده ‌است. اگرچه از این روش می‌توان در هر ماتریسی که دارای درایه قطری صفر نباشد استفاده کرد، اما فقط در صورتی همگرایی تضمین می‌شود که ماتریس مثبت معین یا قطری غالب باشد.

برای یک سیستم مربعی باn  معادلهٔ خطی و دارای مجهولx  داریم:

که در آن:

اگر A را به ماتریس پایین مثلثی و بالا مثلثی L* و U تجزیه کنیم:

معادلات خطی سیستم به شکل زیر بازنویسی خواهند شد:

روش گاوس سایدل از روش تکراری برای حل قسمت چپ عبارت، جهت به دست آوردن x بهره می‌برد، و بدین منظور از مقدار قبلی x در سمت راست عبارت استفاده می‌کند. می‌توان آن را به صورت زیر نوشت:

و با استفاده از خواص ماتریس مثلثی L* می‌توان x(k+1) را به صورت زیر به دست آورد:

در واقع برای محاسبه (xi(k+1 به همه عناصر (x(k به جز خود آن به (xi(k دیگر نیاز خواهد شد.

محاسبات تا زمانی ادامه داده می‌شود تا در تکراری خاص به خطایی کمتر از مقدار مورد نظر برسیم.

روش نیوتن رافسون

این روش نیز یکی از راه های تعین ریشهٔ یک تابع است (روش مورد استفاده در این پروژه).

فرض کنید تابعی (نمودار آبی) دارید که می‌خواهید ریشه (محل برخورد تابع با محور xها) را بیابید یا به اصطلاح آن را حل کنید. در روش نیوتن رافسون ابتدا x0 را به عنوان حدس اولیه وارد فرمول زیر می‌کنیم تا x1 بدست آید. به همین ترتیب ادامه می‌دهیم و این بار x1 را در فرمول قرار می‌دهیم.

به همین ترتیب خواهیم داشت:

هر چه تعداد دفعات تکرار بیشتر باشد x بدست آمده به ریشه نزدیک‌تر است.

روش Decoupled

تجربه نشان می دهد که تغییرات P و δ بسیار زیاد بهم وابسته اند. همچنین Q و |V| نیز بهم وابسته اند پس می توان عناصر N و J ماتریس ژاکوبین را برابر صفر قرار داد.به این روش جداسازی یا Decoupled گفته می شود. معادلات توان اکتیو و راکتیو بصورت زیر در می آید:

27

در این روش سرعت محاسبات بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد اما دقت محاسبات کاهش می یابد.

روش Fast Decoupled

می توان روش Decoupled را برای تسریع در همگرایی باز تقریب زد و با قراردادن اختلاف زاویه بین شین ها برابر صفر معادلات را ساده تر کرد که به این روش Fast Decoupled می گویند. معادلات در این روش بصورت زیر در می آید:

28

روش پخش بار DC

در این روش مقدار تقریبی توان خطوط محاسبه می شود. در این روش از مقاومت خطوط صرف نظر کرده و ولتاژ شین ها را برابر 1puو اختلاف زاویه بین شین ها را کوچک در نظر می گیریم. معادله توان در این روش بصورت زیر در می آید:

29

در ابتدا اجازه بدهید چند استاندارد رسمی برای حل سیستم های چند باسه را توضیح دهیم؛

شین در محاسبات

شین های استفاده شده در محاسبات و سیستم معمولاً به سه نوع دسته بندی می شوند:

شین مرجع (Slack)

این شین که به شین نیروگاهی معروف است به عنوان شین مرجع یا (Slack) در نظر گرفته می شود. زاویه در این شین، صفر درجه و ولتاژ معمولا یک پریونیت در نظر گرفته می شود. پس از محاسبات پخش بار، کمبود تولید و تلفات سیستم توسط این شین باید جبران شود. این شین را معمولا شین شماره 1 در نظر می گیریم و در این شین مقادیر |V| و δ معلوم و مقادیر P و Q مجهول می باشد.

شین های کنترل شده

شین های دارای ژنراتور هستند و به شین های کنترل شده یا PV معروف اند، زیرا در این نوع از شین ها ولتاژ و توان اکتیو مقداری معلوم دارد. در انجام محاسبات، ما باید به دنبال پیدا کردن مقدار فاز و توان راکتیو این شین ها می باشیم.

شین های بار

در این نوع شین ها توان اکتیو و راکتیو مشخص است و ولتاژ و فاز قسمت مجهول است که باید محاسبه شود. این شین ها به شین های PQ نیز موسوم هستند.

معمولاً باس شماره یک باس مرجع و باس های 1 تا m باس های کنترل ولتاژ و باس های m+1 تا n باس های مصرفی شماره گذاری می شوند.

در یک سیستم قدرت برای تحلیل، پارامترهای مهمی از هر باس باید در نظر گرفته بشوند که عبارتند از؛

 • اندازه ولتاژ |V|
 • زاویه فاز δ
 • توان اکتیو P
 • توان راکتیو Q

اجازه بدهید به سراغ فایل شبیه سازی برویم:

در این پروژه ما به روش نیوتن – رافسون به تحلیل یک شبکه 33 باسه مشخص می پردازیم و در نهایت توان های اکتیو، راکتیو، ولتاژ، توان، زاویه ولتاژ و … را برای هر باس بدست می آوریم.

توضیحات روش استفاده شده در متلب:

در این روش به دلیل اینکه از 3 عدد ام فایل (m-file) استفاده کرده ایم پروژه را کمی پیچیده کرده است در حالی که روش ساده تر هم وجود دارد و آن استفاده از کتابخانه پیش فرض MatPower می باشد که بدون نیاز به نوشتن یک کد خط می توانید داده های باس های خود را (3 باسه، 5 باسه و … ) تشکیل داده و با وارد کردن داده های ضروری در نهایت به راحتی فشردن یک دکمه پخش بار را تحویل بگیرید.

در ادامه به زودی روش ذکر شده را توضیح خواهیم داد.

در این پروژه شاهد 5 فایل می باشیم که در زیر برای شما کارکرد آنها را توضیح داده ایم؛

LFYBUS (مخفف لود فلو وای باس): کد تشکیل دهنده ماتریس ادمیتانس برای پخش بار

Busdata33: ماتریس اطلاعات باس برای کد LFYBUS

Linedata33: ماتریس اطلاعات خطوط برای کد LFYBUS

LFNEWTON: کد پخش بار اصلی نیوتن رافسون

BUSOUT: کد نمایش نتایج نهایی

در زیر برای شما کدهای قسمت های مختلف را قرار داده ایم که می توانید در نرم افزار متلب عینا وارد نمایید؛

LFYBUS:

load busdata33
load linedata33
j=sqrt(-1); i = sqrt(-1);
nl = linedata(:,1); nr = linedata(:,2); R = linedata(:,3);
X = linedata(:,4); Bc = j*linedata(:,5); a = linedata(:, 6);
nbr=length(linedata(:,1)); nbus = max(max(nl), max(nr));
Z = R + j*X; y= ones(nbr,1)./Z;    %branch admittance
for n = 1:nbr
if a(n) <= 0 
  a(n) = 1; 
else
end
Ybus=zeros(nbus,nbus);   % initialize Ybus to zero
        % formation of the off diagonal elements
for k=1:nbr;
    Ybus(nl(k),nr(k))=Ybus(nl(k),nr(k))-y(k)/a(k);
    Ybus(nr(k),nl(k))=Ybus(nl(k),nr(k));
end
end
       % formation of the diagonal elements
for n=1:nbus
   for k=1:nbr
     if nl(k)==n
     Ybus(n,n) = Ybus(n,n)+y(k)/(a(k)^2) + Bc(k);
     elseif nr(k)==n
     Ybus(n,n) = Ybus(n,n)+y(k) +Bc(k);
     else
     end
   end
end

LFNEWTON:

clc
clear
LFYBUS
ns=0; ng=0; Vm=0; delta=0; yload=0; deltad=0;
nbus = length(busdata(:,1));
basemva=1;
accuracy=0.00001;
maxiter=100;
for k=1:nbus
n=busdata(k,1);
kb(n)=busdata(k,2); Vm(n)=busdata(k,3); delta(n)=busdata(k, 4);
Pd(n)=busdata(k,5); Qd(n)=busdata(k,6); Pg(n)=busdata(k,7); Qg(n) = busdata(k,8);
Qmin(n)=busdata(k, 9); Qmax(n)=busdata(k,10);
Qsh(n)=busdata(k, 11);
  if Vm(n) <= 0 Vm(n) = 1.0; V(n) = 1 + 1i*0;
  else delta(n) = pi/180*delta(n);
     V(n) = Vm(n)*(cos(delta(n)) + 1i*sin(delta(n)));
     P(n)=(Pg(n)-Pd(n))/basemva;
     Q(n)=(Qg(n)-Qd(n)+ Qsh(n))/basemva;
     S(n) = P(n) + 1i*Q(n);
  end
end
for k=1:nbus
if kb(k) == 1, ns = ns+1; else
end
if kb(k) == 2 ng = ng+1; else
end
ngs(k) = ng;
nss(k) = ns;
end
Ym=abs(Ybus); t = angle(Ybus);
m=2*nbus-ng-2*ns;
maxerror = 1; converge=1;
iter = 0;
% Start of iterations
clear A DC  J DX
while maxerror >= accuracy && iter <= maxiter % Test for max. power mismatch
for i=1:m
for k=1:m
  A(i,k)=0;   %Initializing Jacobian matrix
end
end
iter = iter+1;
for n=1:nbus
nn=n-nss(n);
lm=nbus+n-ngs(n)-nss(n)-ns;
J11=0; J22=0; J33=0; J44=0;
  for i=1:nbr
   if nl(i) == n || nr(i) == n
    if nl(i) == n, l = nr(i); end
    if nr(i) == n, l = nl(i); end
    J11=J11+ Vm(n)*Vm(l)*Ym(n,l)*sin(t(n,l)- delta(n) + delta(l));
    J33=J33+ Vm(n)*Vm(l)*Ym(n,l)*cos(t(n,l)- delta(n) + delta(l));
    if kb(n)~=1
    J22=J22+ Vm(l)*Ym(n,l)*cos(t(n,l)- delta(n) + delta(l));
    J44=J44+ Vm(l)*Ym(n,l)*sin(t(n,l)- delta(n) + delta(l));
    else
    end
    if kb(n) ~= 1 && kb(l) ~=1
    lk = nbus+l-ngs(l)-nss(l)-ns;
    ll = l -nss(l);
   % off diagonalelements of J1
    A(nn, ll) =-Vm(n)*Vm(l)*Ym(n,l)*sin(t(n,l)- delta(n) + delta(l));
       if kb(l) == 0 % off diagonal elements of J2
       A(nn, lk) =Vm(n)*Ym(n,l)*cos(t(n,l)- delta(n) + delta(l));end
       if kb(n) == 0 % off diagonal elements of J3
       A(lm, ll) =-Vm(n)*Vm(l)*Ym(n,l)*cos(t(n,l)- delta(n)+delta(l)); end
       if kb(n) == 0 && kb(l) == 0 % off diagonal elements of J4
       A(lm, lk) =-Vm(n)*Ym(n,l)*sin(t(n,l)- delta(n) + delta(l));end
    else
    end
   else
   end
  end
  Pk = Vm(n)^2*Ym(n,n)*cos(t(n,n))+J33;
  Qk = -Vm(n)^2*Ym(n,n)*sin(t(n,n))-J11;
  if kb(n) == 1 P(n)=Pk; Q(n) = Qk; end  % Swing bus P
   if kb(n) == 2 Q(n)=Qk;
     if Qmax(n) ~= 0
      Qgc = Q(n)*basemva + Qd(n) - Qsh(n);
      if iter <= 7         % Between the 2th & 6th iterations
       if iter > 2        % the Mvar of generator buses are
        if Qgc < Qmin(n),    % tested. If not within limits Vm(n)
        Vm(n) = Vm(n) + 0.01;  % is changed in steps of 0.01 pu to
        elseif Qgc > Qmax(n),  % bring the generator Mvar within
        Vm(n) = Vm(n) - 0.01;end % the specified limits.
       else, end
      else,end
     else,end
   end
  if kb(n) ~= 1
   A(nn,nn) = J11; %diagonal elements of J1
   DC(nn) = P(n)-Pk;
  end
  if kb(n) == 0
   A(nn,lm) = 2*Vm(n)*Ym(n,n)*cos(t(n,n))+J22; %diagonal elements of J2
   A(lm,nn)= J33;    %diagonal elements of J3
   A(lm,lm) =-2*Vm(n)*Ym(n,n)*sin(t(n,n))-J44; %diagonal of elements of J4
   DC(lm) = Q(n)-Qk;
  end
end
DX=A\DC';
for n=1:nbus
 nn=n-nss(n);
 lm=nbus+n-ngs(n)-nss(n)-ns;
  if kb(n) ~= 1
  delta(n) = delta(n)+DX(nn); end
  if kb(n) == 0
  Vm(n)=Vm(n)+DX(lm); end
 end
 maxerror=max(abs(DC));
   if iter == maxiter && maxerror > accuracy 
  fprintf('\nWARNING: Iterative solution did not converged after ')
  fprintf('%g', iter), fprintf(' iterations.\n\n')
  fprintf('Press Enter to terminate the iterations and print the results \n')
  converge = 0; pause, else
   end
  
end

if converge ~= 1
  tech= ('           ITERATIVE SOLUTION DID NOT CONVERGE'); 
else
  
  tech=('          Power Flow Solution by Newton-Raphson Method');
end  
V = Vm.*cos(delta)+1i*Vm.*sin(delta);
deltad=180/pi*delta;
i=sqrt(-1);
k=0;
for n = 1:nbus
   if kb(n) == 1
   k=k+1;
   S(n)= P(n)+1i*Q(n);
   Pg(n) = P(n)*basemva + Pd(n);
   Qg(n) = Q(n)*basemva + Qd(n) - Qsh(n);
   Pgg(k)=Pg(n);
   Qgg(k)=Qg(n);   %june 97
   elseif kb(n) ==2
   k=k+1;
   S(n)=P(n)+1i*Q(n);
   Qg(n) = Q(n)*basemva + Qd(n) - Qsh(n);
   Pgg(k)=Pg(n);
   Qgg(k)=Qg(n); % June 1997
 end
yload(n) = (Pd(n)- 1i*Qd(n)+1i*Qsh(n))/(basemva*Vm(n)^2);
end
busdata(:,3)=Vm'; busdata(:,4)=deltad';
Pgt = sum(Pg); Qgt = sum(Qg); Pdt = sum(Pd); Qdt = sum(Qd); Qsht = sum(Qsh);
BUSOUT

BUSOUT:

% This program prints the power flow solution in a tabulated form
% on the screen.
%
% Copyright (C) 1998 by H. Saadat - PowerEn.ir.
disp(tech)
fprintf('           Maximum Power Mismatch = %g \n', maxerror)
fprintf('               No. of Iterations = %g \n\n', iter)
head =['  Bus Voltage Angle  ------Load------  ---Generation---  Injected'
    '  No. Mag.   Degree   MW    Mvar    MW    Mvar    Mvar '
    '                                     '];
disp(head)
for n=1:nbus
   fprintf(' %5g', n), fprintf(' %7.3f', Vm(n)),
   fprintf(' %8.3f', deltad(n)), fprintf(' %9.3f', Pd(n)),
   fprintf(' %9.3f', Qd(n)), fprintf(' %9.3f', Pg(n)),
   fprintf(' %9.3f ', Qg(n)), fprintf(' %8.3f\n', Qsh(n))
end
  fprintf('   \n'), fprintf('  Total       ')
  fprintf(' %9.3f', Pdt), fprintf(' %9.3f', Qdt),
  fprintf(' %9.3f', Pgt), fprintf(' %9.3f', Qgt), fprintf(' %9.3f\n\n', Qsht)
plot(abs(V));

در ویدیو زیر شما نحوه Run کردن این پروژه را خواهید آموخت:

توجه:

به زودی برای شما روش پخش بار استاندارد با MatPower را آموزش خواهیم داد که در آن به راحتی می توانید داده های باس های تعریف شده را تغییر نمایید.

1415866183_Internet_Download_Manager     دانلود مستقیم فایل پخش بار نیوتون رافسون  | با حجم 1 مگابایت

1415866183_Internet_Download_Manager     دانلود مستقیم ویدیو آموزش پخش بار نیوتون رافسون در متلب – Full HD  | با حجم 12 مگابایت 

1415866190_698841-icon-114-lock-128     پسورد : www.poweren.ir

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام PowerEn عضو شوید.

نظر شما دراین‌باره چیست؟

لطفا در این بخش تنها نظر خود را در رابطه با موضوع فوق ارسال بفرمایید. به منظور افزایش کیفیت محتوا، نظرات ارسالی خارج از موضوع این مقاله، تایید نمی‌شوند.

لطفا سوالات خود را در بخش پاورلند ارسال بفرمایید. در آنجا تمامی مهندسین برق پاسخگوی شما خواهند بود.

گرایش مورد علاقه‌ام ماشین‌های الکتریکیه، به‌شدت به PLC و اتوماسیون علاقه دارم و دوست دارم عمده تایمم رو برای برنامه‌نویسی صنعتی بذارم - هدفم انتقال تمام دانش تخصصی هست که در طی سال‌ها فعالیت به‌صورت پروژه محور (برای شرکت‌ها و افراد) کسب کردم و واقعاً خوشحال می‌شم بتونم کمکتون کنم. تموم موفقیت‌های داشته و نداشتم رو مدیون کسی هستم که بدون هیچ چشم داشتی کنارم موند. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برق - قدرت (ماشین‌های الکتریکی و الکترونیک قدرت) - دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
همراه ما باشید در پیـج اینستـاگرام پیـج اینستـاگـرام

دوره جامع PLC

آموزش پی ال سی

آموزش ۰ تا ۱۰۰ PLC

در دوره آموزش پی‌ال‌سی شما تنها با PLC کار نخواهید کرد! بلکه درکنار آن آموزش HMI، PID، درایو، سرو، انکودر، شبکه‌های صنعتی و ده‌ها مورد دیگر نیز خواهد بود.

“همه و همه تنها در یــک دوره جــامع”

پیشنهاد ویژه PLC
اگر می‌خواهید در کمتر از ۱ ماه متخصص PLC شوید توصیه می‌کنیم این دوره خاص را از دست ندهید آموزش PLC
بستن

امیدواریم از خواندن این پست لذت برده باشید

x

اگر می‌خواهید در کمتر از ۱ ماه متخصص PLC شوید توصیه می‌کنیم این دوره خاص را از دست ندهید

آموزش PLC

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
18 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین محبوب‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments
امید
2 سال پیش

سلام
ببخشید اگه بخواهیم ببینیم که یه فایل سیمولینکمون در متلب با چه روشی (گوس سایدل یا نیوتون رافسون یا …) داره پخش بار میشه از کجا باید بفهمیم؟

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
sas
3 سال پیش

بسیار سپاس گذارم

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
طاها
3 سال پیش

سلام ببخشید من برای ۳۰باس میخوام‌ خیلی فرق داره با ۳۳باسه؟

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
ساسان
Reply to  مهندس سیاه تیری
3 سال پیش

سلام ببخشید من هم سوالم این بود فقط این سوالم داشتم ببینم اعداد هم تغییر میکنه یا نه اصلا اعداد مهمه ؟

علیرضا
4 سال پیش

Unrecognized function or variable ‘busdata’.
هر چی اجرا میکنم این ارورو میده دقیقا نمیدونم مشکلش چیه؟
لطفا راهنمایی کنید…

mmm
4 سال پیش

ببخشید میتونیند در حد یک خط توضیح بدهی که a = linedata(:, 6)بیانگر چیه؟

سارا همتی
Reply to  mmm
4 سال پیش

می تونید از این آموزش استفاده کنید
آموزش سیمولینک متلب

mmm
4 سال پیش

ببخشید فایل بعد از دانلود شدن باز نمیشه

سارا همتی
Reply to  mmm
4 سال پیش

سلام باید با متلب باز بشه

دانلود آنی

برای دانلود، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید