مجموعه تعاریف در سیستم ارت

مجموعه تعاریف در سیستم ارت

سیستم ارت یکی از مهمترین و اصولی ترین راه حل ها برای کاهش و حذف خطرات ناشی از اتصالات و خطاهای برق می باشد که امروزه به صورت کاملا تخصصی دنبال می شود و در این زمینه شاهد حضور شرکت های در زمینه سیستم ارت می باشیم.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم شما را با 55 اصطاح مهم در سیستم ارتینگ آشنا نماییم تا در صورتی که روزی در این زمینه به فعالیت پرداختید واژه ها برای شما از لحاظ علمی غریب نباشند.

در ادامه بخوانید  آشنایی با تعاریف کلیدی مهندسی برق قدرت

در پایان نیز برای شما “آیین نامه سیستم اتصال به زمین(ارت)” را جهت دانلود قرار داده ایم که نگاهی کوتاه به آن مسلما بدون لطف نخواهد بود.

و اما مجموعه تعاریف در سیستم ارت به شرح زیر می باشند؛

1. زمين (ارت)

رسانندگي جرم زمين را درصورتي که پتانسيل الکتريکي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر در نظر گرفته شود، زمين (ارت) مي نامند.

2. سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

يک يا چند الکترود همراه با سيمهاي ارت را که قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته باشند، سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مي نامند.

3. الکترود ارت (زمين)

رسانـا يا گـروهي از رسـانـاهاي متصـل به هم است که اتصـال الکتريکي به زمين را فراهـم مي کنند.

4. مقاومت الکترود ارت

مقاومت بين ترمينال اصلي زمين و کره زمين است.

5. امپدانس حلقه اتصال به زمين

امپدانس حلقـه جـريان اتصالي زمين است که شروع و پايان آن نقطه اتصالي است و با z s نشـان داده مي شود

– حلقه اتصالي زمين درسيستمهاي مختلف به شرح ذيل است؛

الف. سيستمهاي TN

نقطه شروع (محل اتصالي)، از بدنه دستگاه به ترتيب به سيم ارت، شينـه ارت، شينه نـول، نقطـه ترانس، سيم پيچ ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصال به بدنه.

ب. سيستمهاي TT و IT

نقطه شروع (محل اتصالي)، سيم اتصال به زمين، الکترود زمين، زمين، الکترود سيستم، شينه نول، نقطه صفر ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصالي.

6. اتصالي

حالتي از مدار است که جريان در مسيري غير عادي يا بـدون اينکه پيش بيني شـده باشد يـا در نظـر گرفته شود، جاري مي شود. اين جريان امکان دارد از نقص در عايق بندي يا از بستهـاي به کار رفتـه بر روي عايق رساناها ناشي شود.

7. جريان اتصال به زمين (جريان اتصال کوتاه)

اضافه جريانـي است کـه درنتيجـه بـروز اتصالي بـا امپدانسي قابـل چشـم پوشي بيـن هاديهايـي بـا پتانسيلهاي مختلف در شرايط عادي کار برقرار شود.

8. جريان نشتي زمين 

جريان جاري به زمين يا رساناهاي ديگري را که مدار الکتريکي آنها به زمين راه دارد، جريان نشتي زمين مي نامند. درصورت استفاده از خازن در مدارها، امکان دارد جـريان مذکـور داراي مقـداري جـزء خازني هم باشد.

9. سيم اتصال به زمين (سيم ارت)

سيم حفاظتي را گويند که ترمينال اصلي ارت تأسيسات را به الکترود ارت يا ساير قسمتهاي اتصال به زمين وصل مي کند.

10- سيم خنثي (نول)

سيمي متصل به نقطه خنثي در سيستم (صفر زمين) کـه قادر است انـرژي الکتريکي را انتقـال دهـد.

11. هادي حفاظتي (PE)

دربعضي از اقدامات حفاظتي براي تأمين ايمني در برابر برق گرفتگي لازم است با استفاده از هادي حفاظتي قسمتهاي زير به همديگر وصل شوند؛

– بدنه هاي هادي

– قسمتهاي هادي بيگانه

– ترمينال اصلي زمين

– الکترود زمين

– نقطه صفر ترانس (نقطه خنثي)

12. سيم غلافدار فلزي به منظور زمين کردن

يک نوع سيستم سيم کشي است که در آن سرتاسر طول يک يا چند سيم عايق دار توسط نوار يا غلاف فلزي پوشانده شده و مانند هادي PEN عمل مي کند.

13. سيم مشترک ارت نول (PEN)

سيمي را که به طور مشترک، هم کار سيم اتصال به زمين وهم کـار سيم نول را انجـام دهد، سيـم

PEN مي نامند.

14- قسمتهاي بي حفاظ (روباز) هادی

قسمت بي حفاظ از تجهيزات را که قابل لمس بوده و حامل بـرق نيست، امـا امکان بـرقـدار شـدن درشرايط اتصالي رادارد، قسمت بي حفاظ هادي مي نامند.

15. ترمينال اصلي اتصال به زمين (ارتينگ)

ترمينال يا شينه اي را گويند که براي اتصال به سيمهاي محافظ تهيه شده و سيمهـاي هـم پتانسيل کننده و سيمهاي اتصال به زمين (ارت)، يا هر وسيله اي که به عنوان اتصال به زمين (ارتينگ) به کار مي رود، به آن وصل مي شوند.

در ادامه بخوانید  مقاله هماهنگ کردن رله های حفاظتی در خطوط انتقال

16. قسمت های برقدار

سيم يا قسمتهايي از رسانا را که براي استفاده هاي معمولـي برقدار شده انـد، قسمتهاي بـرقـدار مي نامند.

سيم نول نيز شامل اين قسمتهاست، اما طبـق قرارداد، سيم PEN (سيم مشترک ارت. نول) بـه عنوان قسمت برقدار محسوب نمي شود.

17. پتانسيل زمين (ارت)

پتانسيل الکتريکي ايجاد شده نسبت به جرم موجود زمين يا نسبت به سطح زميـن اطراف الکتـرود ارت را هنگامي که جريان الکتريکي از الکتـرود بـه زميـن جـاري شـود، پتانسيـل زمين مي نامنـد.

18. گراديان پتانسيل (دريک نقطه از زمين)

اختلاف پتانسيل اندازه گيري شده بر واحد طول يک نقطه را در جهتي که پتانسيل بيشترين مقـدار را داشته باشد، گراديان پتانسيل مي نامند.

19. دستگاه های سيار (قابل حمل)

دستگاههاي الکتريکي را مي نامند که در حال حرکت کـار مي کنند يا اينکه مي توانند به آسـاني از محلي به محل ديگر حرکت داده شوند. درحالي که به پست توزيع برق متصل هستند.

20. قسمت هايی که به طور همزمان باهم قابل دسترسي هستند

سيمها يا قسمتهاي رسانا که به طور همزمان در موقعيتهاي مخصوصي قابـل لمس هستنـد. ايـن قسمتها شامل بدنه هاي برقدار، قسمتهـاي بـدون حفاظ (روباز)، هاديهـاي بيگانه، سيـم ارت و الکترودهاي ارت هستند.

21- دستگاه پس ماند جريان (RCD)

دستگاه سوئيچينگ مکانيکي يـا مجموعـه اي از دستگاهها کـه در شـرايط مشخصي سبب بازنگه داشتن اتصالات در مواقعي مي شوند که پس ماند جريان به مقدار معيني رسيده باشد.

22. هادی بيگانه

قسمتي از رساناها را که احتمال ايجاد پتانسيل، به ويژ ه پتانسيل ارت در آنها وجود دارد و قسمتهاي شکل يافته اي از تجهيزات الکتريکي نيستند، هادي بيگانه مي نامند.

23. وسايل قطع و وصل و کنترل (قبل يا بعد از تابلو)

تجهيزاتي است که براي وصل يک مدار الکتريکي با هدف ذيل پيش بيني مي شود:

– حفاظت

– کنترل

– جدا کردن

– انجام عمليات قطع و وصل

24. تابلو(مجموعه اي از تجهيزات قطع و وصل و کنترل)

ترکيبي است از فيوز ها، لوازم قطع و وصل ورله هاي کنترل که کليه اتصالات الکتريکي و مکانيکي بين آنها و نيز وسايل اندازه گيري مانند آمپرمتر يا ولتمتر را نيز شامل مي شود.

در ادامه بخوانید  کتابچه آموزش تابلو های برق

25. حصار

حفاظي است که از تماس مستقيم با ولتاژ هاي خطرناک جلوگيري مي کند.مانند حصار ترانس پست برق فشار قوي.

26. باتری

يک سيستم الکترو شيميايي است که قادر به ذخيره انرژي الکتريکي دريافتي به صورت شيميايـي است و آن را از طريق تبديل، باز پس مي دهد.

27. کانال کابل

محفظه يا پوششي است که بالاي زمين يا داخل آن قرار دارد و در بعضي موارد داراي تهويـه است و ابعاد آن اجازه ورود افراد را به داخل آن نمي دهد، ولي امکان دسترسي به هاديها يا کابلها در تمامي طول آن امکان پذير است.

28. سينی کابل

تکيه گاه پايه داري براي کابل است که لبه هاي آن برگشته و بدون پـوشش است و ممکن است داراي منافذ پرس شده باشد.

29. تونل کابل

محفظه اي است به شـکل راهـرو و آدم رو، حامي سازه هاي نگهـدار براي هاديها يا کابلها و مفصلهـا که دسترسي آزاد براي افراد در تمام طول آن ممکن باشد.

30. مدار(برقي دريک تأسيسات)

مجموعه اي از تجهيزات الکتريکي که از منبعي واحد تغذيه کنند و در برابر اضافـه جريانها بـه کمک وسيله واحدي حفاظت شوند.

31. مدار توزيع (از يک تأسيسات)

مداري است که يک تابلوي برق را تغذيه مي کند.

32. کليد خودکار

وسيله مکانيکي قطع و وصل است که قادر است در شرايط عادي مدار جريانها را قطع يا وصل کند و در شرايط غير عادي مانند اتصال کوتاه، جرياني را به مدت کوتـاه از خود عبور دهد يـا قطع کند.

33. جريان طراحي (يک مدار)

شدت جرياني است که پيش بيني مي شود در حالت عادي از مدار عبور کند.

34. جريان مجاز حرارتي (يک هادی)

حداکثر شدت جريان است کـه مي تواند به طور دايم و در شرايط معين از هـادي عبور کنـد، بـدون آنکه دماي دايمي آن از مقدار مشخص تجاوز کند.

35. اضافه جريان

هر شدت جرياني که از مقدار اسمي تجاوز کند. در مورد هاديهـا مقـدار اسمي بـرابـر جـريان مجـاز حرارتي است.

36. جريان اضافه بار (يک مدار)

اضافه جريان در مداري است که خرابي الکتريکي ندارد.

37. شدت جريان عملياتی قراردادی (مربوط به يک وسيله حفاظتی)

شدت جـريان معينـي است کـه سبب مي شـود وسيله حفـاظتي درمـدت مشخصي که بـه آن زمـان قراردادي گويند، عمل کند.

38. تماس مستقيم

تماس افراد يا احشام است با قسمتهاي برقدار، مانند تماس با سيم فاز يا تماس با سيم فـاز و نـول

39. تماس غير مستقيم

تماس افراد يا احشام با قسمتهاي معيوب الکتريکي مانند تماس با کليد يـا پريز معيوب يا بدنه فلزي برقدارشده که در حالت عادي برقرار نيستند.

40. ترمينال اصلي زمين (شينه ارت)

ترمينال يا شينه اي است که براي وصل هاديهاي حفاظتي که شامل هاديهاي همبندي براي هم ولتاژ کردن و هاديهاي مربوط به اتصال زميـن عمليـاتي (درصـورت وجـود) بـه سيستـم زميـن است، پيش بيني مي شود.

در ادامه بخوانید  مقاله آشنایی با تجهیزات خطوط انتقال نیرو

41. تجهيزات الکتريکی

شامل هرنوع مصالح و لوازم و وسايـل و تجهيزاتـي است کـه در تـوليد، تبديـل، انتقـال، توزيـع يامصرف انرژي الکتـريکي مـورد استفـاده قـرار مي گـيرد، ماننـد ترانسفـورمـاتـورهـا، وسايـل انـدازه گـيري، وسايل حفاظتي، تجهيزات سيستمهاي سيم کشي و وسايـل مصـرف کننده انـرژي الکتريکي مانند لوازم خانگي وغيره.

42. تجهيزات مصرف کننده جريان

تجهيزاتي است که براي تبديل انرژي الکتريکي به نوعي انرژي ديگر در نظر گرفته مي شود. مانند لامپها، بخاريهاي برقي و دينامها.

43. فیوز

وسيله اي است که به نحو مخصوصي طراحي و تناسب يافته و در صورتي که در يک مدار الکتريکي شدت جريان برق در مدت زمان معيني از مقدار کافي بيشتر شود از طريق ذوب يک يا چند المان، آن مدار را حفظ مي کند.

44. تاسيسات الکتريکی

مجموعه اي از تجهيزات الکتريکي مرتبط با هم است که هدف يا هدفهـاي معينـي را کـه داراي مشخصات هماهنگ هستند تأمين مي کنند.

45. سرويس ورودی تأسيسات الکتريکی

نقطـه اي است کـه در آن انـرژي الکتريکي بـه ساختمـان، کـارگـاه يا کارخانـه تحويـل مي شـود.

46. عايق بندی

عايق بندي به قسمتهاي بـرقـدار اعمـال مي شـود تـا در بـرابـر بـرق گرفتگي ايمنـي ايجـاد کنـد.

47. عايق بندي کابل

مواد عايقي هستند که در ساختار کابل به کار مي رود و کار اصلي آنها مقاومت در برابر ولتاژ است.

48. مفصل

وسيله اي است براي اتصال بين دو کابل که يک مدار مداوم را تشکيل مي دهد.

49. سپر (شيلدينگ کابل)

لايه فلزي و زمين شده روي کابل است تا ميدان الکتريکي کابل را به داخل آن محدود يا کابل را در برابرتأثير عوامل الکتريکي خارج، حفاظت کند. (غلافهاي فلزي، زره ها و هاديهاي هم مرکز زمين شده ممکن است به عنوان سپر نيز بکار روند).

50. کليد قطع بار

وسيله مکانيکي قطع و وصل است که قادر به وصل، عبور دادن و قطع جريان برق مدار در شرايط عادي است. شرايط عادي ممکن است شامل وضعيتي با اضافه بارهاي مشخص باشد و همين طور براي مدتي مشخص جريانهايي را در شرايط غيـر عـادي مـدار، مانند اتصال کـوتـاه تحمـل کنـد.

51. ولتاژ تماس

ولتـاژي است که بـه هنگام بـروز خرابي در عـايـق بندي بيـن قسمتهايـي از هاديهـا، بدنه هـاي هادي، قسمتهاي هادي بيگانه و غيره کـه بـه طـور همزمـان در دسـترس هستند، ظاهر مي شود.

52. ولتاژ تماس احتمالی

حداکثر ولتاژ تماس است که احتمال دارد در صورت بروز اتصـال کوتاهي با امپـدانس ناچيـز، در تأسيسات الکتريکي ظاهر شود.

53. ولتاژ گام

ولتاژي است که بر اثر برخورد هادي فاز با زمين ايجاد مي شود. اين برخورد ممکن است در اثر پارگي هاديهاي فاز برق فشار ضعيف يا فشار قوي بوجود آمده و يا اينکه در اثر از بين رفتن عايقبندي سيم ها يا کابلهاي برقدار و نشت جريان برق به زمين حادث مي شود.

ولتاژ گام

54. اضافه ولتاژ صاعقه

اضافه ولتاژ گذرايي در نقطه اي از سيستم است که به علت اصابت صاعقه اي با مشخصات مـعين ظاهر مي شود.

55. سيستم سيم کشی

مجموعه اي است متشکل از کابل و سيم يا کابلها و سيمها ويا شينه کشي و همچنين قسمتهايي که آنهـا را نگهداري مي کنـد (لوله هاي پوليکاي توي کار، روي کار، داکت ها، سيني ها و کانالها).

 

1415866183_Internet_Download_Manager دانلود مستقیم کتاب آیین نامه سیستم اتصال به زمین(ارت) | با حجم 1 مگابایت

1415866190_698841-icon-114-lock-128 پسورد : www.poweren.ir

 

راستي! براي دريافت مطالب جديد در کانال تلگرام PowerEn عضو شويد.

تلگرام

 

مهندس سیاه تیری
گرایش مورد علاقه ام ماشین های الکتریکی، بخصوص نوع دایرکت درایوها هست - عاشق کار با نرم افزارهای تخصصی هستم – هدفم انتقال تمام دانش تخصصی هست که در طی سال‌ها فعالیت به صورت پروژه محور (برای شرکت‌ها و افراد) کسب کردم. تموم موفقیت های داشته و نداشتم رو مدیون کسی هستم که بدون هیچ چشم داشتی کنارم موند. و واقعا خوشحال می شم بتونم کمکتون کنم. دانشجوی کارشناسی ارشد برق-قدرت (ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت) - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
همراه ما باشید در کانال تلگرام مهندسی برق کانال تلگرام PowerEn

دیدگاه بگذارید

avatar
انواع دیگر فایل
 
 
 
  اطلاع رسانی با ایمیل  
اطلاع از

نظرت در مورد یه همراه همیشگی چیه!؟

 

 برای شروع این همراهی کافیه ایمیلت رو ثبت کنی - همین

عالی بود حالا از سایت لذت ببر