مهاجرت از نوع کاری و کاملا رایگان!

می‌دونستی با PLC به‌راحتی می‌تونی مهاجرت کنی!

نتایج + آموزش

جزوه آمار و احتمال مهندسی

جزوه آمار و احتمال مهندسی

موفقیت در صنعت، علم و حتی تجارت همگی در گرو استفاده درست از علم آمار هستند، در سمت دوم نیز احتمال قرار گرفته است که در کنترل و یا شبیه سازی رخدادهای مهندسی به ما کمک می کند با توجه به موارد یاد شده لزوم فراگیری آمار و احتمال مهندسی مشخص است، اما در واقعیت و در سطح دانشگاهی متاسفانه موضوع به صورت دیگریست، بنده به عنوان تجربه شخصی و با صحبت با سایر اساتید دریافته ام که آمار و احتمالات مهندسی برای گرایش قدرت به قدری ضروری نیست که دانشجو مجبور به گذراندن آن باشد و یا حداقل بهتر بود به عنوان یک درس اختیاری ارائه گردد، از طرفی این درس در گرایش مخابرات بسیار پرکاربرد می باشد و احتمالا دلیل وزارت علوم برای ارائه این درس در مقطع لیسانس؛ فراهم نمودن زمینه کافی برای آن دسته از دانشجویانی می باشد که شاید در مقطع کارشناسی ارشد از گرایش قدرت به مخابرات مهاجرت نمایند!.

همه ی ما می دانیم نگرش این چنینی به دروس دانشگاهی تنها باعث اتلاف وقت گران بهای دانشجو در دانشگاه ها می شود، و چه بسیار دروسی که عملا کاربردی در رشته تحصیلی فرد نداشته و تنها به خاطر همین احتمال تغییر گرایش، دانشجو مجبور به گذراندن واحدهای این دروس می شود.

در هر حال درس آمار و احتمالات مهندسی یکی از دروس مقطع کارشناسی برای رشته برق می باشد و احتمالا شما نیاز به جزوه ای کامل در این زمینه پیدا خواهید کرد، به همین دلیل برای شما 3 جزوه کامل و یک کتاب برای آمار و احتمال مهندسی تدارک دیده ایم که به ترتیب؛

جزوه آمار و احتمال مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه آمار و احتمال مهندسی دانشگاه علم و صنعت

کتاب آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه پیام نور – دکتر پرویز نصیری

جزوه آمار و احتمال دانشگاه پیام نور – دکتر پرویز نصیری

می باشند که جزوه دکتر پرویژ نصیری از نظر سطح علمی نسبت به بقیه پایین تر بوده و شاید برای شروع یادگیری نیز مناسب تر باشد!.

تفاوت جزوه دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت در چیست؟

از لحاظ علمی جزوه صنعتی شریف کامل تر بوده و بصورت فصل های جداگانه ارائه شده است اما به صورت کلی تفاوت آنچنانی بین این دو جزوه وجود ندارد.

آنچه که در جزوه دانشگاه علم و صنعت خواهید خواند؛

 • فصل اول:‌ آمار توصیفی
 • مقدمه
 • تعاریف اولیه
 • فراوانی
 • فراوانی نسبی
 • فروانی تجمعی نسبی
 • جدول آماری
 • جدول فراوانی برای داده‌های گسسته
 • جدول فراوانی برای داده‌های پیوسته
 • نمودارهای آماری
 • نمودار‌های آماری برای داده‌های گسسته
 • نمودارهای میله‌ای
 • نمودارهای دایره‌ای
 • نمودار‌های آماری برای داده‌های پیوسته
 • هیستوگرام (نمودار ستونی)
 • چند برابر فراوانی
 • منحنی فراوانی
 • پارامتر‌های مرکزی و پراکندگی
 • پارامتر‌های مرکزی
 • میانگین
 • میانه
 • مد یا نما
 • چگالی توزیع فروانی
 • مقدار عدم تقارن یا ضریب چولگی
 • ضریب کشیدگی
 • ادامه‌ی فصل اول
 • پارامترهای پراکندگی
 • دامنه‌ی داده‌ها
 • میانگین انحرافات
 • واریانس و انحراف استاندارد
 • ضریب تغییرات
 • تغییر مقیاس و مبدا
 • تغییر مقیاس
 • استاندارد سازی
 • تغییر مبدا
 • استاندارد سازی
 • مسائل فصل اول
 • فصل دوم:‌ آنالیز ترکیبی و احتمال
 • آنالیز ترکیبی
 • جایگشت
 • ترکیب‌های n شی به گروه‌های rتایی
 • ترکیب و مسایل انتخاب
 • فضای نمونه و پیشامد
 • انواع پیشامد‌ها و اعمال روی پیشامد‌ها
 • احتمال
 • قوانین احتمال
 • احتمال روی فضای نمونه‌ی نامتناهی
 • فضای نمونه‌ی پیوسته
 • احتمال شرطی
 • قانون ضرب احتمال
 • پیشامد‌های مستقل
 • فرمول احتمال بینر و فرمول تفکیک احتمال
 • فصل سوم:‌ متغیرهای تصادفی و توابع توزیع
 • تعریف متغیر تصادفی
 • انواع متغیرهای تصادفی
 • توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی گسسته
 • خواص توابع توزیع
 • توابع چگالی
 • توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی پیوسته
 • فصل چهارم: امید ریاضی
 • امیدریاضی
 • برخی از خواص امید ریاضی
 • امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی
 • گشتاورها
 • تابع مولد گشتاور
 • امیدریاضی برای متغیر تصادفی پیوسته
 • فصل پنجم: متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی
 • متغیرهای تصادفی دو و چند بعدی
 • تابع توزیع دومتغیره
 • امیدریاضی و گشتاورها برای توابع چگالی دومتغیره
 • کوواریانس یا همپراشی
 • ضریب همبستگی خطی بین X و Y
 • فصل ششم:‌ برخی توابع توزیع گسسته
 • برخی توابع توزیع گسسته
 • متغیر تصادفی برنولی و دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی دو جمله‌ای
 • مد توزیع دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی هندسی (نوع اول)
 • متغیر تصادفی هندسی (نوع دوم)
 • متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع اول)
 • متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع دوم)
 • متغیر تصادفی فوق هندسی
 • تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله‌ی توزیع دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی پواسن
 • مد توزیع پواسن
 • تقریب توزیع دوجمله‌ای به وسیله‌ی متغیر پواسن
 • توزیع یکنواخت
 • فصل هفتم: توزیع‌های مبتنی بر متغیر تصادفی
 • توزیع یکنواخت پیوسته
 • متغیر تصادفی نمایی
 • رابطه‌ی توزیع هندسی و توزیع نمایی
 • توزیع گاما
 • توزیع نرمال
 • محاسبه‌ی مقادیر احتمال متغیر تصادفی نرمال
 • تقریب توزیع دوجمله‌ای به توزیع نرمال
 • تقریب توزیع پواسن به توزیع نرمال
 • فصل هشتم: توزیع‌های نمونه‌ای
 • نمودار تصادفی
 • آماره‌ها
 • آماره مرتب، میانه و برد نمونه
 • تابع توزیع نمونه‌ای
 • نامساوی چبی‌چف
 • قضیه‌ی حد مرکزی
 • فصل نهم: توزیع‌های برخی از آماره‌ها
 • توزیع نمونه‌ای میانگین نمونه (ایکس بار)
 • توزیع نمونه‌ای واریانس نمونه
 • تابع توزیع آماره‌ی مرتب
 • توزیع نمونه‌ای
 • محاسبه‌ی مقادیر احتمال
 • توزیع نمونه‌ای نسبت واریانس‌های نمونه
 • تقریب توزیع F‌
 • توزیع نمونه‌ای اختلاف میانگین‌ها
 • فصل دهم: برآورد
 • برآورد
 • برآورد نقطه‌ای
 • برآورد به روی گشتاور‌ها
 • برآورد به روش حداکثر احتمال
 • خواص برآورد کننده‌ها
 • متوسط مربع خطا (MSE)
 • برآورد کننده‌ی سازگار
 • قضیه
 • آماره کافی
 • خاصیت پایانی برآورد کننده‌ها
 • برآورد فاصله‌ای
 • فاصله‌ی اطمینان برای متغیر تصادفی نمایی با پارامتر مجهول
 • فاصله‌ی اطمینان برای نسبت p با تعداد نمونه‌های زیاد در توزیع برنولی
 • فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل نسبت دو جامعه با تعداد نمونه‌های زیاد
 • فاصله‌ی اطمینان برای نسبت واریانس‌های دو متغیر تصادفی نرمال
 • فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل‌ میانگین‌های دو جامعه‌ی نرمال
 • فصل یازدهم:‌ آزمون فرض
 • آزمون فرض
 • فرض‌ها و آزمون‌ها
 • ناحیه‌ی بحرانی و آماره‌ی آزمون
 • خطای آزمون
 • انواع فرض‌ها
 • انواع آزمون‌ها
 • مراحل انجام یک آزمون فرض
 • آزمون فرض‌های آماری  برای پارامترهای جامعه
 • آزمون فرض برای میانگین نرمال با واریانس نامعلوم
 • آزمون فرض برای واریانس یک جامعه‌ی نرمال
 • آزمون فرض برای تفاضل میانگین‌ها
 • آزمون فرض برای واریانس‌های دو جامعه
 • فصل دوازدهم:‌ رگرسیون
 • رگرسیون
 • رگرسیون خطی
 • ضریب همبستگی و رگرسیون
 • رگرسیون منحنی‌های چندجمله‌ای
 • استنباط آماری بر روی ضرایب رگرسیون
 • محاسبه‌ی برآوردهای a و b
 • استنباط آماری بر روی b
 • ضریب همبستگی

آنچه که در جزوه دانشگاه پیام نور  دکتر پرویز نصیری خواهید خواند؛

 • فصل اول: آمار توصیفی
 • مفاهیم اساسی
 • شاخص های گرایش مرکزی
 • شاخص های پراکندگی
 • جدول توزیع فراوانی
 • نمودارها
 • چگالی و برجستگی
 • کدگزاری
 • جامعه آماری دو بعدی
 • فصل دوم: احتمال
 • فضای نمونه
 • پیشامد
 • شمارش
 • اصول شمارش
 • جایگشت
 • ترکیب
 • احتمال
 • تابع احتمال
 • قوانین احتمال
 • احتمال شرطی
 • دو پیشامد
 • فرمول بیز
 • فصل سوم: توزیع متغیرهای تصادفی
 • متغیر تصادفی
 • متغیر تصادفی گسسته
 • متغیر تصادفی پیوسته
 • تابع توزیع F(x)
 • تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
 • تابع توزیع توام
 • تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
 • تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
 • استقلال دو متغیر تصادفی
 • امید ریاضی
 • گشتاورها
 • ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی
 • چولگی و برجستگی در جامعه
 • تابع مولد گشتاورها
 • نامساوی مارکف و چبیشف
 • فصل چهارم: توزیع های احتمال خاص
 • فصل پنجم: توزیع های نمونه گیری
 • برآوردگر
 • توزیع مشترک
 • توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل
 • توزیع میانگین
 • قضیه حد مرکزی
 • تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای
 • توزیع واریانس نمونه
 • توزیع t
 • توزیع نسبت واریانس دو نمونه
 • فصل ششم: برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر
 • فصل هفتم: آزمون فرض های آماری
 • فصل هشتم: همبستگی و رگرسیون
 • ضریب همبستگی
 • خط رگرسیون
 • پیش بینی
 • آزمون فرض برای b
 • آزمون فرض برای a

پسورد : www.poweren.ir

راستی! برای دريافت مطالب جديد در پیج اینستاگرم PowreEn عضو شويد.

نظر شما دراین‌باره چیست؟

لطفا در این بخش تنها نظر خود را در رابطه با موضوع فوق ارسال بفرمایید. به منظور افزایش کیفیت محتوا، نظرات ارسالی خارج از موضوع این مقاله، تایید نمی‌شوند.

لطفا سوالات خود را در بخش پاورلند ارسال بفرمایید. در آنجا تمامی مهندسین برق پاسخگوی شما خواهند بود.

ما در تیم تولید محتوای PowerEn، سخت در تلاش هستیم تا بهترین مقالات و کتب آموزشی در زمینه مهندسی برق را برای شما فراهم نماییم، امیدواریم بتوانیم هرچند کوچک به شما کمکی کرده باشیم، سرپرست تیم سام هنرور.
همراه ما باشید در پیـج اینستـاگرام پیـج اینستـاگـرام

دوره جامع PLC

آموزش پی ال سی

آموزش ۰ تا ۱۰۰ PLC

در دوره آموزش پی‌ال‌سی شما تنها با PLC کار نخواهید کرد! بلکه درکنار آن آموزش HMI، PID، درایو، سرو، انکودر، شبکه‌های صنعتی و ده‌ها مورد دیگر نیز خواهد بود.

“همه و همه تنها در یــک دوره جــامع”

پیشنهاد ویژه PLC
اگر می‌خواهید در کمتر از ۱ ماه متخصص PLC شوید توصیه می‌کنیم این دوره خاص را از دست ندهید آموزش PLC
بستن

امیدواریم از خواندن این پست لذت برده باشید

x

اگر می‌خواهید در کمتر از ۱ ماه متخصص PLC شوید توصیه می‌کنیم این دوره خاص را از دست ندهید

آموزش PLC

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
15 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین محبوب‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments
مهدی
2 سال پیش

سلام یه سری از فایل های درسی تون دانلود نمیشن لطفا درست شون کنید من یه فایل از سایت تون دریافت کردم و واقعا از لحاظ دانلود کردن ناراضی ام ازتون من میخوام از مطالب سایت تون استفاده کنم

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
سارا همتی
Reply to  مهدی
2 سال پیش

سلام
چه فایلی بوده که مشکل داشتید؟

SHABNAM
3 سال پیش

ببخشید حل المسائل جزوه دانشگاه علم وصنعت موجودنیست؟ کجامیتونم پیداش کنم؟

سارا همتی
Reply to  SHABNAM
3 سال پیش

سلام
متاسفانه همین هست ما اطلاع نداریم

مریم
3 سال پیش

سلام…وقت بخیر. زحمت کشیدین این منابع رو به اشتراک گذاشتین ولی عملا بخاطر حذف پایین صفحات قابل استفاده نیستن!!!

گرایش رشته تحصیلی
سایر
سارا همتی
Reply to  مریم
3 سال پیش

با سلام
بله این مسئله برای پست های قبل ۴ سال پیش هست جدیدها این مشکل را ندارند
پوزش می خواهیم

Fateme
3 سال پیش

سلام چند خط از انتهای هر صفحه جزوه دانشگاه علم و صنعت حذف شده لطفا جزوه رو دوباره آپدیت کنید

گرایش رشته تحصیلی
سایر
سارا همتی
Reply to  Fateme
3 سال پیش

با سلام
ممنون بابت اطلاع رسانی

hiva
3 سال پیش

سلام روزتون بخیر
ممنون میشم جواب مسائل فصل اول آمار دانشگاه علم و صنعت رو به اشتراک بذارید.

گرایش رشته تحصیلی
سایر
سارا همتی
Reply to  hiva
3 سال پیش

با سلام
درخواست شما به بخش تولید محتوا انتقال داده شد

وحید
Reply to  سارا همتی
2 سال پیش

بخش تولیدو کجا میشه پیدا کرد

محسن
5 سال پیش

بابت قرار دادن جزوات تشکر میکنم اما با چسباندن لوگوتون به انتهای هر صفحه باعث شدید که دو سه خط انتهای هر صفحه از بین بره که عملا جزوه رو ناقص کرده.واقعا این سیاستتون آزار دهنده است.

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
مهندس سیاه تیری
Reply to  محسن
5 سال پیش

سلام، بله حق باشماست، این رویه از 10 ما پیش کاملا حذف شده و اگر به مطالب جدید نگاه کنید خبری از این دست موارد نخواهد بود، با تشکر از انتقاد بجا و سازندتون.

دانلود آنی

برای دانلود، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید