كنترل روشنایی ساختمان

کتاب راهنمای فنی مدیریت انرژی

کتاب راهنمای فنی مدیریت انرژی

در کتاب راهنمای فنی مدیریت انرژی در واقع شما با استفاده اقتصادی از الکتریسیته در ساختمان ها آشنا خواهید شد، در این کتاب شما با اصطلاحات شبکه توزیع در قسمت خانگی که ممکن است برای اصلاح ضریب توان نیز کمک کننده باشد، آشنا خواهید شد.

[ادامه مطلب]