شبیه سازی برج برق

دانلود نرم افزار PLS-CADD / POLE / SAPS / TOWER v9.20

دانلود نرم افزار PLS-CADD POLE SAPS TOWER v9.20

اگر بخواهیم یک خط انتقال فشار قوی را شبیه سازی کنیم تا در نهایت به مرحله ساخت برسیم، نرم افزار های زیادی را پیش رو داریم که حتما در دوران دانشجویی نام آنها را شنیده ایم اما در عمل آیا شرکت ها از این نرم افزارهای استفاده می کنند؟

اگر پاسخ خیر است نرم افزار مورد استفاده چیست؟

[ادامه مطلب]