جبر خطی دکتر چاپچی، جبر خطی دکتر احمد خاکساری، جبر خطی دکتر مهدی صحت خواه، جبر خطی خانم دکتر خدیجه احمدی آملی، جبر خطی فلکی

کتاب جبر خطی – محمد حسن بیژن زاده

کتاب جبر خطی – محمد حسن بیژن زاده

جبر خطی پایه و اساس تعداد زیادی از نرم افزارهای مهندسی امروزی می باشد که دانستن آن باعث می شود بتوانیم عملکرد نرم افزارهای مهندسی نظیر Ansys Maxwell را بهتر از آنچه که هست درک نماییم.

[ادامه مطلب]