جبر خطی دکتر چاپچی، جبر خطی دکتر احمد خاکساری، جبر خطی دکتر مهدی صحت خواه، جبر خطی خانم دکتر خدیجه احمدی آملی، جبر خطی فلکی