توسعه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل سیستم با استفاده از مطلب