تجزیه و تحلیل داده ها چند متغیره و نظارت بر آنها در فرآیندهای صنعتی