0
0 دیدگاه

بعد از نصب برنامه و اجرا پروژهq1 کهob1 را بازمیکنم خطایan internal ole error occurred میدهد