0
0 دیدگاه

مهندس آیا میشه ما یک برنامه ای و که خیلی استفاده میکنیم به یک روشی مثل یک بلوک Fc یا SFC به صورت دائمی داخل سمتیک ذخیره کنیم یا خیر؟