0
0 دیدگاه

مهندس  تو فصل سوم شما چهار نوع اینتراپت و معرفی کردید و کامل گفتید ، آیا فقط همین چهارتا اینتراپت تو plc ها هست یا اینکه بستگی به plc داره ؟