0
0 دیدگاه

برنامه ایی بنویسید که با سه شستی استارت سه موتور به صورت زیر روشن کنیم

با انتخاب یکی از شستی ها موتور اول روشن با انتخاب دو شستی دیگر موتور دوم روشن و با انتخاب شستی سوم موتور سوم روشن شود

نکته:روشن شدن موتور ها به ترتیب است