0
0 دیدگاه

فرض کنید یک موتور داریم و می‌خواهیم وقتی فرمان خاموش شدن رو صادر میکنیم، از خاموش شدن موتور مطمئن بشیم.

یعنی وقتی فرمان خاموش شدن صادر شد، اگر اجرا نشد و موتور روشن ماند، بعد از چند ثانیه، یک alarm به ما بدهد.