0
0 دیدگاه

چطور می توانم پی ال سی مناسب با spec پروژه انتخاب کنم.

چه مشخصه هایی را می بایست در نظر بگیرم که محدوده انتخاب را کوچکتر کند؟