0
0 دیدگاه

هنگام انتقال fc105 ازپوشه TIS7با چندین پیغام مواجه شده و درنهایت FC105 درون S5-S7converting blocks انتقال میده به محیط OB