0
0 دیدگاه

با سلام

میخوام منبع جریان

I=IM*cos(fi)sin(teta)ax+IM*sin(fi)sin(teta)ay+IM*cos(fi)az

را در نرم افزار ماکسول به شکلم به عنوان تحریک اعمال کنم

راهنمایی میخواستم