0
0 دیدگاه

در حالت ستاره مثلت اگر جریان بین کنتاکتور اصلی و کنتاکتور مثلت تقسیم میشه چرا بیمتال رو زیر کنتاکتور اصلی میزارن