0
0 دیدگاه

برای میگیرت برنامه نوشته شده با  s7 5.5به tia15.1چه باتیک سخت افزار و چه بدون آن errمیدهد.

البته فقط برنامه نیاز است نه سخت افزار