0
0 دیدگاه

سلام. برنامه نوشته شده به زبان stlدر s7300زیمنس با سیماتیک را به s7 1200تیاپورتال تبدیل نمود؟