0
0 دیدگاه

در نرم افزار ماکسول تحلیل ها در ناحیه Regin انجام میشود اما خود نرم افزار همین تحلیل رو به صورت آینه ای پدر طرف دیگر محور yنیز ترسیم می کنند مثل اینکه تحلیل را دوبل کند برای رفع این مشکل چکار کنم