0
0 دیدگاه

تفاوت اصلی عدد HEX و BCD و ابهامی که تو تصویر زیر مطرح کردم