0
0 دیدگاه

سلم امکانش هست یه توضیح مختصر در مورد پی بردن به نامعقول بودن پارامترهای کنترلی بدهید با تشکر