0
0 دیدگاه

ایا شبیه سازی Dta Plcبا Hmi دلتا بدون داشتن سخت افزار plcوHmiامکان پذیر است ،یعنی فقط با کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه بتوان بوسیلهHmiشبیه سازی شده هم دستور داد و هم خروجی را نمایش داد.وقتی شبیه سازی میکنم ایراد عدم شناسایی پورت را میدهد