0
0 دیدگاه

بعد برنامه نویسی plc و کامپایل کردن ارتباط  simulation برقرار نمی گردد