0
0 دیدگاه

نرم افزار تیا ورژن۱۷ را از سایت دانلود کردم همچنین plcsim v17 را سایت دیگر . ولی مشکل آنجاست که وقتی به قسمتHMI panelمیرم تا پنلی را انتخاب کنم اجزا نمیده ولی برای Controllers و pc systemsاجازه میده.

Error:

No valid license key wase found-WinCC Advance

همچنین PLCsimهم بالا نمیاد. . همچنینrun as administrator هم کردا فایده نداره

Error:

Simulation  can not be started