0
Avatar
0 دیدگاه

مثلا در توان های کم باشد موتور استفاده شده ،

و همچنین قبل راه اندازي نرم ،جریان چند برابری نیز مشاهده شود.