0
Avatar
0 دیدگاه

تحقیقی که راجع به جریان هجومی ترانسفورماتور در سایت آورده شده است به رفرنس هایی در متن آن اشاره شده است که در انتها رفرنس ها ذکر نشده؛و فقط تعدادی کمتر از آنچه که در متن هست در انتها وجود دارد امکانش هست رفرنس ها را برای بنده ایمیل بفرمایید.