0
Avatar
0 دیدگاه

در شبیه سازی انجام شده، هنگامی در اسکوپ1 نمودار ولتاژ خروجی فاز A وB را مشاهده میکنیم با شکل عجیب روبرو میشویم علت این نمودار عجیب چیست؟