0
Avatar
0 دیدگاه

در پروژه ۴۴-c ، چرا ۲۷۶۴۸- برابر  ۱۰- درجه هستش؟

چرا ۲۷۶۴۸ برابر ۴۰ درجه؟؟؟

چجودی محاسبه میشن؟؟؟

مرسی