پاورلند: جامعه اتوماسیون صنعتی فارسی زبان

اینجا مهندسین برق به یکدیگر کمک می‌کنند …

PowerEn در طی این ۸ سال مکانی برای گردهم آمدن مهندسین برق کشور بوده است و به کرات دیده شده که افراد به یکدیگر در زمینه‌های مختلفی کمک کرده‌اند، به همین دلیل پاورلند را ایجاد نمودیم تا افراد با آسودگی و امکانات بیشتر این داستان زیبا را ادامه دهند.

دانلود آنی

برای دانلود، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید