سنکرونيزاسيون

آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي ۲

آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي 2

پس از ارائه “ آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي ۱ ” حال نوبت به “ آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي ۲ ” می رسد همانطور که دانشجویان رشته برق می دانند این آزمایشگاه پس از گذارندن واحد درسی ” ماشین های الکتریکی ۲ “ارائه می شود و شامل موارد زیر می شود؛ [ادامه …]